Copyright: Wudi Jinhai Fishing Tackle Co.,Ltd.

Address: Shandong County, Binzhou, Wudi, China Town, small town, Botou

Telephone: +86-543-6423186

Fax: +86-543-6423777